Guvernanță Corporativă


Conform Comisiei Europene Controlul intern reprezintă ”ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

 • atingerea obiectivelor societății într-un mod economic, eficient și eficace
 • respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului
 • protejarea bunurilor și a informațiilor
 • prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor
 • calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.”

Dezvoltarea și implementarea unui sistem de control managerial intern susține managementul în elaborarea planificărilor pe termen scurt și mediu, organizarea eficientă a activității prin elaborarea de proceduri, identificarea și gestionarea riscurilor, îmbunătățirea sistemului de comunicare.

Legislația de bază aplicabilă

 • LEGEA 31/1990, republicată și actualizată, a societăților
 • OG 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 • LEGEA 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • OG 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
 • LEGEA 234 din 7 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea OG nr. 119/1999
 • OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată
 • LEGEA 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, actualizată
 • Ordinul 201/2016 din 26 februarie 2016 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice
 • Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 • OUG 57/2019 privind Codul administrativ
 • LEGEA 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
 • HG 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

Adunarea Generală a Acționarilor

https://drive.google.com/drive/folders/18JA2Mi_PPkmlAw6WX75eg2XiLxVbpXaq

Rapoarte și situații financiare ale societății

https://drive.google.com/drive/folders/1qQYcrBNZkzQZIPcZ4fbj38iz9ilvSEkp

Dosarul companiei

https://drive.google.com/drive/folders/1ADgp-UemS_PQ-We1s61ExQeiUDbhgGH1